Welcome To Psylearnsupport 

േലാ്ഡൗണും വിയും.

െകാേറാണകാലഘം “േലാ്ഡൗൺ” ലൂെട നമു്സാനി വളെര മഹരമായ 2
അവസരൾ ആണ് “21days lockdown” & “Social Distancing” എ ഹാഷ്ടാഗുകൾ. കന
ബുിമുകൾ ഇാെത, പവർി ഭാരമിാെതയു 21ദിവസൾ. ഇത് െകാേറാണയ്് പതിേരാധവും, െകാേറാണാലിനു േശഷം വിവിജയിെ
േഫാർമുലയും ആയി നമു് ഉപേയാഗിാൻ കഴിയുെമിൽ,നുെട വിവീണിനു
പുതിെയാരു തലം നൽകാൻ കഴിേും. െകാേറാണയ്്മുു ജീവിതിൽ ഒരുപാട്തിരിെ,അതാവശിെ ഒഴുിലായിരുു
നേളാേരാരുരും. അതിൽ സമൂഹിെ േവഗം, പുതു സംസ്കാരിെ േവഗം, സാമൂഹികമാധമളെട േവഗം, കൂെട ഒഴുകുവരുെട േവഗം, നുെട മാനസികസർിെ
േവഗം എാം ഒുേചർോൾ നുെട ജീവിതഒഴുിെ േവഗം ഇരിയായി. എാൽ ഈ
ഒഴുിനിടയിൽ നുെട േതർഡ്അയർ ആയ പകൃതി നമു്അപതിിതമായ ഒരു “സു”് ആയി Lockdown. ഈ അവധിരൂപിൽ 21ദിവസെ free-schedule കിിയോളാണ് േനരെപറഞ ൈദനംദിന
ജീവിത ഒഴുിെ േവഗം ഒ് പുനർചിിാനായത്. നുെട ജീവിതഒഴുിെ േവഗം
എവിെടെയാെേയാ, എോെയാെേയാ നുെട തിെ േവഗം കൂടി അായിരുോ എ
ചി. ഒരു ദിവസം 24മണിൂർ േപാര എ തിരിലായിരു നമു് സതിൽ തിരി
ഒഴുുായിരുോ എ ചി. മറി, ഇും lockdown നിയമപകാരം 5മണി് കട
അടയ്ുെമ്അറിയാവു നമു്4മണി ആകുോൾ മാതം കടയിൽ േപാകാൻ േതാു
സയംനിർിത ധൃതി അെ നെട ഒഴു്എ ചി. എാൽ േലാക്േഡാൺാലം കുെറേയെറ േപർ് അപതീിത അവസരിെ
21ദിവസൾ ആയിരുു. പുതുശീലളെട, സാധതകളെട, സഭാവരൂപീകരണിെ, പഠനിെ, ാനിംഗിെ, മാിവയ്െ കാരനിർവഹണിെ, അെനയെന. െശരിും നൾ ജീവിതിെ യഥാർതിരിറിവുകൾ തുടേത് ഇവിെട നിാകണം. നമു് ചുിലും ഉവർ എെനയാണ് ഈ അപതീിത അവധിാലെ, സമയെ
ഉപേയാഗെടുിയത് എതിെല നിരീണോെട. അതിൽ ഒരു വിയുെട സമീപനവും, അവനവേനാടു കാഴ്ചാടുകളം, ആാർയും, ഉരവാദിവും പകടമാണ.് ഇവിെടയാണ് നാം ആശിതവലയളെടയും, social networking െയും പുൻവാതിലുകൾ
തുറേതും, ചിലെതാെ െകാിയടയേ്തും. Lockdown കാലിനിറം പതീയുെട
പുൻവാതിലുകൾ തുറുോൾ അതിലൂെട നമു് േസാഷൽ networking സൗഹദൾ
േനേടത് ആ വിരൂപെളയാണ.് ഈ 21ദിവസിൽ ഒരു 10ദിവസെമിലും
കാരമമായി ഉപേയാഗി, Self-Discipline കാണി, self-responsibile ആയിരു വിഭാഗിെല
സൗഹൃദേളാട് ആണ.് അവിെടയാണ് ഉരവാദിതിെയും തിരെഞടുകളെടയും
പബുത നൾ കാണിേത.് സമയം ഇ എ സാൽിക ധൃതിയിൽ ജീവി
വവേരാൾ, സമയെ ഒരു ധൃതിയുമിാെത േവവിധിൽ ഉപേയാഗിവരുെട
സഹവാസൾ ആകും, വിജയിന്സഹായിുക. ജീവിതിെല വി തിരെഞടുകൾ് െപാതുമാനിൽ ഇരെമാരു അവസരം ലഭിുക വിരളം തെയാണ്. എെനയുവെരയാണ് നൾ ആശയിേത,് പതീിേത,് സപ്നസാത്കാരിനായി കൂെടനിർേത് എതിെനാെയും സഹായമാകു വി
നിർവചനം നമുിവിെട സാധമാാം. മറുവശ്21 ദിവസം സുഖമായി ഉറി തീർവർ, ദിവേസന ഉ െന്ജിബി തീർു പരാതി
പറവർ, േസാഷൽ മീഡിയയിൽ ദിവസം മുഴുവൻ ചിലവവർ, േപാലീസ് അടിുുോ
െകാേറാണ മണുുോ എ്ദിവസവും അേനഷിിറിയവർ, ക സിനിമ ലി്ാസ് ഇ മരിവർ, അെന കുെറേയെറേപരും. ഇവെര കുെടുുകയും അരുത,്അവരുെട ശീലിന് വിടുക, അവരിൽ അമിത
പതീേയാെടയു ആശയതം കുറയ്ുക എ് മാതം. ആ വാതിലുകളിലൂെട
അധികെമാും വരാനി എ യാഥാർഥേബാധോെട നമുവെരയും കൂെട നിർാം. െകാേറാണയ്് േശഷം നുെട സൗഹൃദൾ തുടരുക, പെ വിജയിെ സമവാകൾ
േതടുോൾ, പതീയുെട ഉരവാദിം ചുമതലെപടുുോൾ, പുതിയ ാനിങ്െ social
networking നടുോൾ, അതിെ പികയ്ു മാനദമായി നമു് ഈ lockdown
കാലഘെവികളെട Time management മനസിലാിയിരിുത്ഉപേയാഗെടുാം. നളം മൊരാളെട ഏതു കരടുപികയിലാകണം എും സയം തീരുമാനിെടാം, എ
ആേബാധോെട
BeProductive#QualityTime=QualityLife#Noval socialnetworking#
ജയകൃഷ്ണൻ
Consultant psychologist.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated.

Most Popular

consultant psychologist
21days lockdown
About Us

PsyLearn is a platform to learn psychology in a wider aspect. We are extremely grateful to impart our knowledge of psychology with you. Trained Academicians, Psychologists, Counsellors, Expert faculties and Coaches join hands here to provide you best services in learning psychology.

Our Address
Follow Us

Copyrights © 2021 psylearnsupport| Designed & Developed By Zauca

Open chat